inf3

Екипът на Интерфелис намира подходящото решение за всеки отделен тип отпадък, но също така предлага комплексно управление на неопасните отпадъци, генерирани от клиента ни. В зависимост от характеристиките и от кода на всеки отпадък, както и в зависимост от количеството на генерираните отпадъци, те се предават за обезвреждане/оползотворяване/ на подходящи депа/инсталации/. Транспортирането се извършва със специализирана техника и от квалифициран персонал. При събирането на производствени, на рециклируеми, на битови или на приравнени към битови отпадъци, се използват специализирани контейнери, различни по обем и по характер, съобразени с типа и с количството на отпадъка. В случай на недостиг на собствени на клиента съдове/контейнери/ за събиране на отпадъци, можем да доставим такива и/или да предоставим за ползване необходимото количество. На територията на клиента можем да разположим и специализирани контейнери за разделно събиране на рециклируеми отпадъци – пластмаса, хартия, стъкло, метал и др., както и да предложим най-добрите изкупни цени за съответната суровина. При извозването и при товаренето на строителни и на обемни отпадъци, използваме собствена специализирана техника и квалифициран персонал. Екипът ни може да Ви съдейства при третирането на всички видове отпадъци, описани по свойства и по кодове и изброени в списъка по-долу. Изброените по-долу отпадъци по кодове, са обявени съгласно Наредба №3 от 01.04.2004г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 44 от 25.05.2004г. Моля, информирайте се относно следните категории отпадъци, които можем да приемаме за обезвреждане/оползотворяване/ и при желание от Ваша страна се свържете с нас на посочените в "контакти", координати.

таблица на опасни отпадъци и техните кодове

ст 1 от  номер 1 до 200  следваща страница >>

 

Код Вид на отпадъка Наименование Дейности,
кодове
Колич-во
(тон/год.)
Произход Състав и свойства
1 01 01 01 отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми Т – събиране и транспортиране, R13, D14, 3000 Промишлена и битова дейност
2 01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
3 01 03 04* отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
4 01 03 05* други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
5 01 03 06 отпадъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
6 01 03 07* други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
7 01 03 08 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
8 01 03 09 червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
9 01 03 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13 D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
10 01 04 07* отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
11 01 04 08 отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
12 01 04 09 отпадъчни пясъци и глини Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
13 01 04 10 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
14 01 04 11 отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
15 01 04 12 отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
16 01 04 13 отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
17 01 04 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
18 01 05 04 сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
19 01 05 05* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
20 01 05 06* промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
21 01 05 07 промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
22 01 05 08 промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
23 01 05 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
24 02 01 01 утайки от измиване и почистване Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
25 02 01 02 отпадъци от животински тъкани Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
26 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
27 02 01 04 отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) Т – събиране и транспортиране, R12(предв.третиране) R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
28 02 01 06 животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
29 02 01 07 отпадъци от горското стопанство Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
30 02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
31 02 01 09 агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
32 02 01 10 метални отпадъци Т, R12, R13 3000 Промишлена и битова дейност НО
33 02 01 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
34 02 02 01 утайки от измиване и почистване Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
35 02 02 02 отпадъци от животински тъкани Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
36 02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
37 02 02 04 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
38 02 02 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
39 02 03 01 утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
40 02 03 02 отпадъци от консерванти Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
41 02 03 03 отпадъци от екстракция с разтворители Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
42 02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
43 02 03 05 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
44 02 03 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
45 02 04 01 почва от измиване и почистване на захарно цвекло Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
46 02 04 02 нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
47 02 04 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
48 02 04 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
49 02 05 01 материали, негодни за консумация или преработване Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
50 02 05 02 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
51 02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
52 02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
53 02 06 02 отпадъци от консерванти Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
54 02 06 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
55 02 06 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
56 02 07 01 отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
57 02 07 02 отпадъци от алкохолна дестилация Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
58 02 07 03 отпадъци от химично обработване Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
59 02 07 04 материали, негодни за консумация или преработване Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
60 02 07 05 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
61 02 07 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
62 03 01 01 отпадъци от корк и дървесни кори Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
63 03 01 04* трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
64 03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
65 03 01 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
66 03 02 01* нехалогенирани органични консерванти за дървесина Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
67 03 02 02* халогенирани органични консерванти за дървесина Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
68 03 02 03* органометални консерванти за дървесина Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
69 03 02 04* неорганични консерванти за дървесина Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
70 03 02 05* други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
71 03 02 99 отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
72 03 03 01 отпадъчни кори и дървесина Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
73 03 03 02 утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга) Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
74 03 03 05 утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
75 03 03 07 механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
76 03 03 08 отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
77 03 03 09 отпадъчен шлам, съдържащ вар Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
78 03 03 10 отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
79 03 03 11 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
80 03 03 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
81 04 01 01 леш и изрезки от варосвани кожи Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
82 04 01 02 отпадъци от варосване на кожа Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
83 04 01 03* отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
84 04 01 04 дъбилни разтвори, съдържащи хром Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
85 04 01 05 дъбилни разтвори, несъдържащи хром Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
86 04 01 06 утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
87 04 01 07 утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
88 04 01 08 отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа ) Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
89 04 01 09 отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
90 04 01 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
91 04 02 09 отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер ) Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
92 04 02 10 органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци) Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
93 04 02 14* отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
94 04 02 15 отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14 Т – събиране и транспортиране, R13, D D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
95 04 02 16* багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
96 04 02 17 багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
97 04 02 19* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
98 04 02 20 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
99 04 02 21 отпадъци от необработени текстилни влакна Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
100 04 02 22 отпадъци от обработени текстилни влакна Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
101 04 02 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
102 05 01 02* утайки от обезсоляване Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
103 05 01 03* дънни утайки от резервоари Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
104 05 01 04* кисели утайки от алкилиране Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
105 05 01 05* разливи от нефт и нефтопродукти Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
106 05 01 06* утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване Т – събиране и транспортиране, R13, D D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
107 05 01 07* кисели катрани Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
108 05 01 08* други катрани Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
109 05 01 09* утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
110 05 01 10 утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 05 01 09 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
111 05 01 11* отпадъци от пречистване на горива с основи Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
112 05 01 12* нефтопродукти, съдържащи киселини Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
113 05 01 13 утайки от пречистване на захранваща вода за котли Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
114 05 01 14 отпадъци от охлаждащи колони Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
115 05 01 15* отпадъчни филтруващи глини Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
116 05 01 16 отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
117 05 01 17 битум Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
118 05 01 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
119 05 06 01* кисели катрани Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
120 05 06 03* други катрани Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
121 05 06 04 отпадъци от охлаждащи колони Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
122 05 06 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
123 05 07 01* отпадъци, съдържащи живак Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
124 05 07 02 отпадъци, съдържащи сяра Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
125 05 07 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
126 06 01 01* сярна и серниста киселина Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
127 06 01 02* солна киселина Т – събиране и транспортиране, R13, D D14, D15 3000 Промишлена и битова дейностtd> ОО
128 06 01 03* флуороводородна киселина Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
129 06 01 04* фосфорна и фосфориста киселина Т – събиране и транспортиране, R13, D D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
130 06 01 05* азотна и азотиста киселина Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
131 06 01 06* други киселини Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
132 06 01 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
133 06 02 01* калциев хидроксид Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
134 06 02 03* амониев хидроксид Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
135 06 02 04* натриев и калиев хидроксид Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
136 06 02 05* други основи Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
137 06 02 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
138 06 03 11* твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
139 06 03 13* твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
140 06 03 14 твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
141 06 03 15* метални оксиди, съдържащи тежки метали Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
142 06 03 16 метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
143 06 03 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
144 06 04 03* отпадъци, съдържащи арсен Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
145 06 04 04* отпадъци, съдържащи живак Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
146 06 04 05* отпадъци, съдържащи други тежки метали Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
147 06 04 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
148 06 05 02* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
149 06 05 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
150 06 06 02* отпадъци, съдържащи опасни сулфиди Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
151 06 06 03 отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
152 06 06 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
153 06 07 01* отпадъци от електролиза, съдържащи азбест Т – събиране и транспортиране, R13, D D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
154 06 07 02* активен въглен от производство на хлор Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
155 06 07 03* утайки от бариев сулфат, съдържащи живак Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
156 06 07 04* разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
157 06 07 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
158 06 08 02* отпадъци, съдържащи опасни силикони Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
159 06 08 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
160 06 09 02 шлака, съдържаща фосфор Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
161 06 09 03* отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
162 06 09 04 отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
163 06 09 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
164 06 10 02* отпадъци, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
165 06 10 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
166 06 11 01 отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
167 06 11 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
168 06 13 01* неорганични препарати за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
169 06 13 02* отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
170 06 13 03 индустриални сажди Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
171 06 13 04* отпадъци от производство на азбест Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
172 06 13 05* сажди/нагар Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
173 06 13 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
174 07 01 01* промивни води и матерни луги Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
175 07 01 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
176 07 01 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
177 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
178 07 01 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
179 07 01 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
180 07 01 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
181 07 01 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
182 07 01 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
183 07 01 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
184 07 02 01* промивни води и матерни луги Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
185 07 02 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
186 07 02 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
187 07 02 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
188 07 02 08* други утайки от дестилация и остатъци от реакции Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
189 07 02 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти Т – събиране и транспортиране, R13, D D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
190 07 02 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
191 07 02 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
192 07 02 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
193 07 02 13 отпадъци от пластмаси Т – събиране и транспортиране, R12(предв.третиране) R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
194 07 02 14* отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
195 07 02 15 отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
196 07 02 16* отпадъци, съдържащи опасни силикони Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност ОО
197 07 02 17 отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16 Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност
198 07 02 99 отпадъци, неупоменати другаде Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност НО
199 07 03 01* промивни води и матерни луги Т – събиране и транспортиране, R13, D13, D14, D15 3000 Промишлена и битова дейност

 

следваща страница >>