Депо за строителни отпадъци "Враждебна"

От 11 ноември 2008 г. на депото във Враждебна работи и инсталация за преработка на строителните отпадъци, която ги раздробява на малки парчета. Инсталацията рециклира строителни отпадъци, генерирани на територията на Община София. След обработката суровината се използва повторно в строителството. Производителността на инсталацията е 100 t / h. Посредством повторна употреба на веднъж добити строителни материали се освобождава обем на сметището за депониране на за сега неподлежащи на преработка компоненти на едрогабаритни отпадъци. Цикълът е затворен и остатъчната пръст от преработването се използва за рекултивиране на сметището. Според собствениците, инсталацията осигурява за повторна употреба в пътното строителство рециклирани строителни отпадъци с капацитет 200 тона на час. Тя е изцяло мобилна и може да обслужва произволен участък от депото, както да бъде преместена на произволен градски обект за преработването на строителни отпадъци (тухлени, битумни смеси, бетонни, стоманобетонни) за повторно използване.

Целта е сметището постепенно да се превърне в център за сортиране на отпадъците. От сепарирането се получават хартия, метал, дървесина и пластмаса, които се предават за рециклиране. 

За допълнителна информация може да посетите сайта на депо Враждебна